Huisreglement BOC Highland Games

Algemeen

 • Het betreden van het gehele evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is dan ook  niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • Bezoekers zijn verplicht op verzoek van bewaking en/of organisatie zonder opgaaf van reden zich te legitimeren! (Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig)
 • Bij het betreden van het evenemententerrein geef je de bewaking toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de dienstdoende bewaking en/of organisatie van het evenement het.
 • Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Geweld en agressie worden niet getolereerd.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen entreegelden niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie van het evenement folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie leidend.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein gaat men akkoord met het gehele reglement.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de tent dit wordt u tevens bij de entree medegedeeld en via pictogrammen is dit aangegeven in de tent. Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders verhaald.
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Wildplassen is niet toegestaan
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen. (Onder professionele foto- apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan)
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het evenemententerrein zonder opgaaf van reden.
 • Op gronde van uw gedrag op het evenemententerrein en/of openbare weg rond het evenemententerrein kan de bewaking en/of organisatie van het evenement u ten alle tijden de toegang weigeren.
 • Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.
 • Personen die op de banken en tafels staan worden verwijderd.
 • De organisatie van het evenement is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen ook niet wanneer deze in de garderobe ter bewaring zijn gegeven.

Vervoer en Parkeren

 • (Brom) Fietsen kunnen alleen worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken.
 • Auto’s kunnen alleen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.
 • Auto’s en (brom)fietsen die zich in de directe omgeving van het evenemententerrein bevinden kunnen op last van De organisatie worden verwijderd.

Entreekaarten en Consumptiemunten

 • Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd
 • Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Eenmaal gekochte entreekaarten en / of consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Entreekaarten zijn alleen geldig op de vermelde editie. Consumptiemunten zijn geldig tot en met
  15-09-2019

Eten en drinken

 • Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het evenemententerrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na afloop van het evenement niet terug gegeven.
 • Personen welke zich niet kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen geen toegang tot het evenement ‘Highland Games’ op de avond van 14-09-2019 .
 • Er word enkel drank verstrekt aan diegene die zich geldig kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder, dit geldt voor het volledige weekend waarin het evenement plaats zal vinden.
 • Een eventuele boete omtrent drankgebruik zal worden verhaald op de overtreder.
 • Het is verboden om plastic bekers, snack bakjes en pullen mee buiten het evenemententerrein te nemen.
 • Op het evenemententerrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk mag onder geen voorwaarde het terrein op.


Aansprakelijkheid en schade

 • De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie
 • De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Door het betreden van het evenemententerrein geeft u aan op de hoogte te zijn van het geldende Huisreglement.  (Aan de kassa is het huisreglement ter inzage verkrijgbaar)